Fleischrassen

ITOHIRA ET

10/204274
DE 08 92372859
* 27.04.2008

Abstammung

ITOYOSHIHA
AU 101.360.970.110
ITOMORITAK ITOHIRASHIGE
TERUYOSHI 37 KITATERUYA
YOSHIE
HIRA Z0285
AU 101.360.990.285
HIRASHIGET DAI 20 H
TERUHARUKO KITATERUYA
MORIHARU
Itohira RBW HB 204274 mit Logo.jpg